CETA: Dopady zavedení zálohového systému nápojových obalů na obce a města

EXECUTIVE SUMMARY

 • Odpadové hospodářství ČR je nutné podrobit systémovým změnám tak, aby Česká republika dokázala splnit závazné cíle odpadové legislativy Evropské unie. Tyto systémové změny si vyžádají finanční investice bez ohledu na zvolenou formu nebo implementované nástroje. Odpadové hospodářství ČR je nutné podrobit systémovým změnám tak, aby Česká republika dokázala splnit závazné cíle odpadové legislativy Evropské unie. Tyto systémové změny si vyžádají finanční investice bez ohledu na zvolenou formu nebo implementované nástroje.
 • Cíle vztažené ke zpětnému sběru (třídění) a recyklaci nápojových obalů na PET lahve a hliníkové plechovky jsou jednou z výzev tuzemského odpadového hospodářství. S ohledem k zahraničním zkušenostem patří implementace zálohového systému k možným a používaným řešením pro splnění dílčích cílů zpětného odběru a recyklace.
 • Při diskusi o systémových změnách se pozornost zaměřuje na potenciální ekonomické dopady na dotčené subjekty (stakeholdery), což platí i pro zálohový systém. Jako klíčového stakeholdera je v rámci debat o zálohování možné identifikovat obce a města, a to především z důvodů, že:
  • hrají klíčovou roli v současném systému tříděného sběru a svozu separovaných obalů;
  • představují ústřední místo finančního vypořádání pro participaci obyvatel na nákladech odpadového hospodářství.
 • Finanční kalkulace modelující ekonomické dopady zálohování na odpadové hospodářství obcí a měst v České republice je příspěvkem pro posun aktuálně vedené debaty k hledání optimálního systému, který pomůže plnit cíle s odpovídajícími (předem známými) náklady. Pro tento účel sestavilo CETA – Centrum ekonomických a tržních analýz model, jehož výstupem jsou níže uvedené závěry.
 • Předpoklady kalkulace:
  • Po zavedení zálohového systému zmizí z tříděného sběru všechny nápojové PET lahve a hliníkové plechovky (sníží se hmotnost tříděného sběru, který nebude tento materiál obsahovat)
  • Zavedení zálohového systému se projeví ve dvou scénářích:
   • § První (krátkodobý) scénář představuje nákladový šok a transfer vzniklých ekonomických nákladů (vč. ušlých příjmů) na obce a města.
   • § Druhý (střednědobý) scénář představuje akomodaci šoku, která se projevuje racionalizací chování a optimalizací nákladů
  • Výchozí data o hmotnosti obalů uvedených na trh, cenách materiálů, nákladech obcí na odpadové hospodářství, tříděný sběr, svoz a recyklaci jednotlivých materiálových složek odrážejí realitu roku 2020 (poslední dostupná data).

Více zde: …